wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
FABRYKA ZAPROSZEŃ

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fabrykazaproszen.pl prowadzony jest przez firmę:

  Fabryka Zaproszeń Malwina Janiszewska
  26-600 Radom, ul. Mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 5/62
  Nip: 
  7962774895
  www.fabrykazaproszen.pl
  pracownia@fabrykazaproszen.pl
  zwaną dalej Sprzedającym

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta zwanego dalej Kupującym – będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
  Przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: pracownia@fabrykazaproszen.pl
  Przez telefon kontaktowy: 691 296 100 lub 695 248 237
  Osobiście w punkcie sprzedaży: Radom, ulica Słowackiego 25/1a od pon – pt w godz.9-17
  lub Radom, ulica Mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 5 lok. 62 – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: www.fabrykazaproszen.pl
 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych.
 4. Czas realizacja zamówienia liczony będzie od momentu spełnienia przez Kupującego jednocześnie warunków: akceptacja projektu do druku i wpłata należności za usługę na konto Sprzedawcy.
 5. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Złożenia zamówienia można dokonać wyłącznie po Zalogowaniu się Kupującego na stronie sklepu.
 7. W Formularzu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać numer telefonu oraz adres e-mail.
 8. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową.
 9. Zaakceptowanego i opłaconego zlecenia nie można anulować.
 10. Istnieje możliwość zamówienia próbek wybranego zaproszenia z własną personalizacją.
  Koszt wykonania próbek jest taki sam jak koszt zaproszenia. Nie ma minimalnych ilości.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Do każdego zamówienia dołączany jest Rachunek.
 3. Płatności dokonuje Kupujący przed realizacją zamówienia. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie przelewem bankowym na podany poniżej nr konta lub zapłacić osobiście przed realizacją zamówienia w siedzibie firmy :

  Dane do przelewu:
  Płatności w PLN

  Fabryka Zaproszeń Malwina Janiszewska
  26-600 Radom,
  ul. Mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 5/62

  Numer konta: mBANK   85 1140 2004 0000 3402 7562 5204

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:

  Przesyłka kurierska DPD paczka – 18 zł brutto
  Przesyłka kurierska DPD koperta – 12 zł brutto ( do 5 zaproszeń lub innych próbek mogących pomieścić się w kopercie )
  Odbiór osobisty w siedzibie firmy – bez dopłaty

 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6. REKLAMACJE

 1. W przypadku ujawnienia wady, uszkodzenia lub niezgodności towaru z umową Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w ciągu 10 dni, do której Sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.
 2. Wszelkie reklamowane produkty prosimy kierować na adres korespondencyjny:

  Fabryka Zaproszeń
  26-600 Radom
  ul. Mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 5/62

 3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego dotyczące koloru czy struktury papieru lub koperty nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Po akceptacji i zatwierdzeniu składu tekstu na kartach i zaproszeniach nie uwzględniamy reklamacji związanych z błędami i wadami tekstu. Firma Fabryka Zaproszeń nie jest zobowiązana do oceny poprawności przekazanych do druku tekstów i korygowania w nich ewentualnych błędów.
 6. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
  2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).
  3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
  4. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”).
  5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem lub fakturą VAT (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
  6 Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
  7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
  a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki lub cyrkonii);
  b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia)
  c. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.
  d. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)
  e. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.
  f. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;
  g. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy)
   

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2015 r.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl